Armenian Brotherhood Bible Church  of New  Jersey

Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի

 
We Welcome You

in the name of our Lord Jesus Christ and invite you to come in and worship the Lord with us.The Armenian Brotherhood Bible Church of New Jersey is a Christian ministry that seeks to equip and empower Christians to impact individuals, families, churches and communities for the rebuilding of lives from the inside out. 


  • Worship and glorify God.
  • Create fellowship and unity among believers.
  • Teach the Word of God and its fundamental doctrines. 
  • Propogate the Good News of the Gospel, and invite               people to receive Christ.
  • Guide in the spiritual growth and the sanctification of           believers.  
Our Mission: 
We Preach Christ Crucified.      I Corinthians 1:23
Armenian Brotherhood Bible Church of NJ
213 Virginia Ave
New Milford, NJ 07646
Tel. (855) 377-7999

Our Services
Sundays
Worship Service - Arm     5:00 pm
Sunday School                  5:00 pm
Worship Service - Eng      6:00 pm
Wednesdays               
Bible Study                       7:30 pm
Youth Group                     7:30 pm

Սաղմոս 1

 Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտներուն խորհուրդին մէջ չի քալեր, ու մեղաւորներուն ճամբուն մէջ չի կենար, եւ ծաղր ընողներուն նստած տեղը չի նստիր. 
  Հապա անոր հաճութիւնը Աստուծոյ օրէնքին մէջ է, եւ ցորեկ ու գիշեր անոր օրէնքին վրայ կը մտածէ: 
  Անիկա ջուրի ճամբաները տնկուած ծառի պէս պիտի ըլլայ, որ իր ժամանակին իր պտուղը պիտի տայ.  Ու անոր տերեւը պիտի չթափի, եւ ինչ բան որ ընէ՝ պիտի յաջողի: